ثبت نام دانش آموز

پیش ثبت نام دانش آموزان در مدرسه اطهار 1403 - 1404

برای پیش ثبت نام دانش آموزان در مصاحبه و آزمون ورودی مدرسه اطهار فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

1اعتبار سنجی کد ملی
2مشخصات فردی
3مشخصات تحصیلی
4بارگزاری مدارک